Menu

Orsten i Mullramlet

 

Djup och mörk ligger skogen framför oss, nästan spöklik stundtals. Granar som från forntiden reser sig mellan murkna kullblåsta jätteträd. Solens strålar mäktar inte att tränga långt ner genom barr och lövverket. Sluttningarna reser sig allt högre och skymningen blir allt intensivare trots att det är mitt på dagen. Vi är mitt inne i Djupdalen, den dal som har gett namnet till Djupdals by. Man kan också säga att vi är inne i Orstenens förlovade land.

Orsten (Foto: Lennart Sehlin)Vad är en orsten? Frågan har ställts till SGU (Sveriges Geologiska undersökning) i Stockholm. Där svarade Valter Larsson följande: Orsten är kalkkonkreationer, det vill säga, elipsformade kristallisationer av kalk i alunskiffer. Men kalk som först var jämnt fördelade i lerslammet, (som senare omvandlades till skiffer), samlade sig till vissa kristallisationcentra och växte sedan ut till dessa ofta mycket regelbundet formade kalkklumpar. Dessa ligger alltså i svart skiffer och man ser på ytan av stenarna rester av dessa skifferlager som buktade sig uppåt och nedåt, då orstenen växte.

I samband med fjällens veckningsprocess utsattes skiffern, med orstenarna, för stora påfrestningar vilka resulterade dels i glidningar utefter orstenens ytor, med uppkomst av blanka glidytor (harneskytor) som följd, samt som sprickbildningar i själva orstenen efter ett regelbundet mönster. 

Dessa ytor läktes ihop genom kalkspat, som kom från orstenen. Sedan orstenen blottats från skiffern har kalkspaten i sprickorna börjat utlösas genom vittring, varför sprickorna nu framträder som fåror i orstenens yta. I botten på dessa fåror kan man se den ljusa kalkspaten som så att säga kittar ihop bitarna som orstenen är hopsatt av. På ytan kan man även se bruna kristaller som består av svavelkis och som även finns i den omgivande alunskiffern.

Orstenarna innehåller ofta fossiler från lågt stående djur, typ trilobiter, ostracoder, som talar om att de här stenarna bildades under den överkambriska tiden, det vill säga för cirka 500 miljoner år sedan.

(Västerbottens Folkblad, oktober 1981)


Blomstervandring i Mullramlet 30 juni 2015